Podmínky ochrany osobních údajů

Prohlášení společnosti EUROTEC Medical, s.r.o. o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) – podmínkách ochrany osobních údajů.

I. Správce osobních údajů
Správce osobních údajů:
EUROTEC Medical s.r.o..
IČ: 27601242
se sídlem Baranova 1486/18, 130 00, Praha 3
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 118108
Tel: +420 241 409 083
Emal: info@eurotec-medical.cz
(dále jen „správce“)
tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů a o jejich právech.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
II. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.
III. Zdroje osobních údajů
o přímo od subjektů údajů (např. e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky, smlouvy, souhlasy aj.)
o z veřejné evidence – veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu:
o veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností;
o další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování správcem
Jedná se o tyto druhy osobních údajů:
o jméno a příjmení
o adresa
o doručovací adresa
o e-mailová adresa
o telefonní číslo
o různé identifikační údaje vydané státem: identifikační číslo, DIČ, číslo občanského průkazu
o bankovní spojení
V. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracováni´ osobních údajů je
• plněni´ smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněny´ zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sděleni´ a newsletterů) podle cˇl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytováni´ přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sděleni´ a newsletterů) podle cˇl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojeni´ s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracováni´ osobních údajů je
• vyřízeni´ Vaši´ objednávky a výkon práv a povinnosti´ vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobni´ údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízeni´ objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnuti´ osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plněni´ smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji´ ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sděleni´ a činěni´ dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu cˇl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
VI. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobni´ údaje
o po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinnosti´ vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňováni´ nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
o po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobni´ údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchováváni´ osobních údajů správce osobni´ údaje vymaže.
VII. Příjemci osobních údajů (subdodavatele´ správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
o podílející se na dodání zboží / služeb /, realizaci plateb na základě smlouvy,
o zajišťující marketingové, účetní a dopravní služby
2. Správce nemá úmyslu předat osobni´ údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodni´ organizaci.
VIII. Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
o právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
o právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezeni´ zpracováni´ dle čl. 18 GDPR.
o právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
o právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
o právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
o právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedeny´ v čl. I těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
IX. Podmínky zabezpečeni´ osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatřeni´ k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zaheslováním a užitím antivirového programu.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, které jsou znalé podmínek ochrany osobních údajů.
X. Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky nebo poptávky z internetového kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 22.2.2018

Přejít nahoru